تجربه مشتریان نمک
درباره نمک
آخرین مقالات تخصصی آشپزی در نمک
آشنایی با قانون و مقررات مالیات بردرآمد صاحبان مشاغل

کسبه، اصناف، پیشه‌وران (صاحبان حرف) صاحبان کارخانه‌ها، کارگاه‌های تولیدی و سایر افرادی که به ...

234 دقیقه 04 آذر 1399
آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد حقوق

براساس ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم (ق.م.م) جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های ...

225 دقیقه 04 آذر 1399
آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

براساس ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم (ق.م.م) جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های ...

188 دقیقه 04 آذر 1399
آئین‌نامه اجرائی موضوع تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیین‌نامه و به ترت ...

168 دقیقه 04 آذر 1399
آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها

مفاد تغییرات مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 3 ...

147 دقیقه 04 آذر 1399
آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد امالک اجاری

بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد شخص حقیقی یا حقوقی، ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به ...

281 دقیقه 04 آذر 1399
ШШЇШЩЩ ЩЃШШЫЊЩШЇ ШШЫЊШЇ